Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Katalogové listy (listinná), matrika (elektronická) Zápisní lístky do ŠD (listinná) Třídní knihy ZŠ,ŠD (listinná) Třídní výkazy ZŠ (listinná) Spisy o přijetí žáka a správní řízení (listinná, elektronická) Seznamy žáků LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova (listinně, elektronická) Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků (listinná) Evidence žádostí o uvolnění žáka (listinná) BOZP, BOZ (listinná, elektronická) Personální (listině - osobní spisy,vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda (elektronická, listinně) Účetnictví (listinná, elektronicky) Smlouvy o pronájmu prostor (listinná) Seznam vyučujících, suplování a podklady pro plat, docházka (elektronická,listinná) Výroční zprávy a roční plány (listinná, elektronicky) Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinná, elektronicky) Komisionální opravné zkoušky (listinná) Hospitace (listinná) Podací deník/spisová služba (listinná) Běžná                e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) IVP (listinná, elektronická) Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek (listinná) Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná) Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb (listinně a elektronicky) Jídelna: Počet obědů zaměstnanců a jiných stránvíků (listinná) Družina: Seznam žáků, zákonných zástupců a info o odvádění žáků z družiny (listinné) Kronika (listinná) Evidence stížností žáků a rodičů (listinná, elektronicky) Soutěže, olympiády (listiná, elektronická) Projekty EU, školní projekty
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Evidence žádostí u uvolnění žáka Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Vedení účetnictví Pronajímání školních prostor Podklapd pro další povinnosti Výroční zprávy a roční plány školy Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad Komisionální opravné zkoušky žáků Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Zvláštní vzdělávací potřeby Zájmové kroužky Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně Seznam žáků, jejich zákonných zástupců a informace o odvádění žáků z družiny Školní kronika Evidence stížností žáků a rodičů Seznam žáků, přihlášení k soutěži projektové učení, podpora vzdělávání
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žáci školy, zákonný zástupce Žáci školy, zákonný zástupce Žáci školy, zákonný zástupce Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, zákonní zástupci, ředitel Žáci školy zaměstnanci a žáci Žáci, zákonní zástupci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy nájemci zaměstnanci školy zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny, pedagogický pracovník, zákonní zástupci Žáci, pedagogičtí pracovníci Žáci,  pracovníci školy, cizí strávníci Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci Zaměstnanci školy, cizí stránvíci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci a  pracovníci školy Žáci,  zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci Žáci Žáci a  pracovníci školy
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní, r.č., místo a datum narození, IVP, klasifikace, jména zák. zástupců, kontaktní, zdravotní údaje Jmenné, adresní, r.č., místo a datum narození, IVP, klasifikace, jména zák. zástupců, kontaktní, zdravotní údaje jmenné, kontakty jmenné jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, zpráva z PPP, zdravotní stav jménné, adresa, zdravotní pojišťovna, telefonní číslo, email, podpis Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jménné, datum narození, podpis, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, posouzení zdravotní způsobilosti, bankovní spojení,  Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly, podpis jmenné,adresní, podpis Jmenné, podpis Jmenné, podpis Jmenné, druh znevýhodnění, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, rodné číslo, podpis jmenné, jmenné kdo hospitoval, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis jmenné žáka a zákonných zástupců, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění, rodné číslo, datum narození, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmeno a adresa zákonných zástupců, kontaktní telefon, datum narození, podpis Jmenné, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné Jmenné, adresní, rodné číslo, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, zdravotní pojišťovna Jmenné Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad, externí zpracovatel Určení zaměstnanci, externí zpracovatel Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci Určení zaměstnanci ředitel ředitel Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradna, zákonní zástupci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 10 let 45 let 10 let 5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let 5 let 10 let 3 roky 3 roky 5 let 5 let Po dobu navštěvování družiny 5 let 5 let Po dobu školního roku 15 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c b c c c c c e e c c c c c c e e e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   561/2004 Sb.      Školský zákon 561/2004 Sb.      Školský zákon 561/2004 Sb.      Školský zákon 561/2004 Sb.      Školský zákon 561/2004 Sb.      Školský zákon 561/2004 Sb.      Školský zákon 561/2004 Sb.      Školský zákon 561/2004 Sb.      Školský zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 262/2006 Sb. Zákoník práce 563/1991 Sb.         O účetnictví 513/1991 Sb., obchodní zákoník 262/2006 Sb. Zákoník práce 561/2004 Sb.      Školský zákon,  561/2004 Sb.      Školský zákon,  561/2004 Sb.      Školský zákon,  561/2004 Sb.      Školský zákon,  499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 127/2005 Sb. o el. komunikacích 561/2004 Sb.      Školský zákon,  561/2004 Sb.      Školský zákon,  107/2005 Sb.            O školním stravování 107/2005 Sb.            O školním stravování 107/2005 Sb.            O školním stravování 561/2004 Sb.      Školský zákon,  561/2004 Sb.      Školský zákon,  561/2004 Sb.      Školský zákon,  561/2004 Sb.      Školský zákon,  561/2004 Sb.      Školský zákon, 
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE