Aktuálně ze školy

Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2024/2025

 

Vážení rodiče budoucích školáčků,

        v měsíci dubnu čeká Vaše děti zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025. Naše škola se otevře všem budoucím prvňáčkům v úterý 9. dubna 2024 v době od 14:00 do 17:00 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

 

Materiály ke stažení:

 

-          žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

-          žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

-          zápisní list

-          desatero pro rodiče

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad a zápisní list lze v případě potřeby vyplnit i na místě v den zápisu. Budou připraveny.

Podmínky pro přijetí:

a)       vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vč. kopie rodného listu, vyplněný zápisní list (přineste s sebou k zápisu)

b)      dosažení věku dítěte - 6 let před nástupem do základní školy (do 31. 8. 2024)

c)       žáci, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky

Podmínky udělení odkladu školní docházky:

d)      vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky

e)       doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)

f)       posouzení odborného lékaře

Pozn.

Pro zájemce o vzdělávání v naší škole, kterým nevyhovuje daný termín zápisu je možné

po telefonické či elektronické domluvě stanovit termín náhradní.

Těšíme na všechny budoucí žáčky naší školičky.

 

V Dolním Újezdě dne 12. 3. 2024                                             Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                        ředitelka školy                                                                                               

 

 

Upozornění

MŠMT uvedlo, že připravuje změny podmínek pro odklady povinné školní docházky. Pokud tak učiní, je možné, že do stanoveného termínu zápisu – 9. dubna, dojde ještě ke změnám.

Milí rodiče,

je velmi důležité, abychom si my učitelé a vy rodiče určili společné cíle. Těmi by mělo být:

-         aby se dítěti ve škole líbilo a aby do ní chodilo rádo,

-         aby mělo vstřícnou, kvalitní a respektující paní učitelku a tu dítě skutečně bralo jako autoritu,

-         aby se naučilo soustředit svou pozornost na činnost, kterou právě vykonává, a odneslo si z ní co možná nejvíce poznatků.

1. Co je to zápis a odklad?

Zápisem dítě přihlašujete ke školní docházce do určité konkrétní školy. Rovněž slouží k orientačnímu prověření způsobilosti dítěte pro školní docházku.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete požádat do 31. května o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Vaši žádost o odklad je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tj. dvěma přílohami).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud se Vám jeví, že Vaše dítě je zralé pro školní docházku, přestože do 1. září ještě nedosáhne věku šesti let, můžete s ním přijít k zápisu také, ovšem za těchto podmínek:

·         Dítě narozené v období září do konce prosince je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a svoji žádost o přijetí doložíte doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení

·         Dítě narozené od ledna do konce června je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a svoji žádost doložíte doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (tj. dvěma přílohami)

2. Jak zápis probíhá?

Termín zápisu vyhlásí škola od 1. dubna do 30. dubna. Na zápis dítě přichází s jedním nebo oběma rodiči. Je nutné, abyste si s sebou vzali občanské průkazy a rodný list budoucího prvňáčka.

U zápisu se přítomné paní učitelky věnují vašemu dítěti, poté s rodičem proberou úřední záležitosti.

Nenásilnou formou zjišťuje úroveň znalostí vašeho dítěte, tj. např.:

·         jméno, příjmení, bydliště, věk

·         orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu)

·         matematické představy (číselná řada do 10)

·         sluchové vnímání (poznat první hlásku ve slově, vytleskat slabiky)

·         při povídání nebo při recitaci básničky posoudí řeč dítěte

·         proberou spolu barvy a tvary

·         požádá jej o řešení problému, např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů

·         všimne si, zda má dítě správný úchop pastelky

3. Jak dítě k zápisu připravit?

Během posledního roku „předškoláctví“ začněte ve spolupráci s učitelkami MŠ s dítětem pracovat na následujícím:

·         nácviku grafomotoriky

·         nácviku soustředěnosti

·         získání základních praktických znalostí a dovedností (hygienické návyky, samostatnost, schopnost komunikace, sebeobsluha a další)

·         zdokonalujte komunikační schopnost dítěte, schopnost následování jednoduchých pokynů

·         cvičte s ním zodpovídání otázek, zlepšujte soustředěnost, pohotovost, nebojácnost. Po přečtení pohádky jej např. vyzvěte k převyprávění příběhu apod.

4A na závěr!

Pro dítě je celá akce velkou událostí a někdy i stresem. I když se těší, mnohdy zapomene věci, které za běžné situace normálně ví a umí. Zkušený pedagog si poradí a dítěti pomůže. Nečekáme „hotového“ prvňáčka! Do září je ještě skoro půl roku a dítě ještě „dozraje“.

Děti se chovají bezprostředně, většinu dotazů přirozeně zodpoví. Úzkostlivějším dětem však můžete zbytečně působit neurotické potíže svými vyjádřenými obavami o jejich schopnostech. Někdy se kvůli nátlaku rodičů dítě „zasekne“ a neřekne ani své jméno. Zachovejte klid, chladnou hlavu, paní učitelky ke každému přistupují individuálně a mívají připraveny různé názorné barevné pomůcky, které jim  při komunikaci s budoucími prvňáčky pomohou.

Až bude zápis šťastně za vámi, je to rozhodně důvod k malé oslavě. Jen zapomeňte na věty typu: „Počkej, oni tě tam v září srovnají“. Připravili byste si tak uplakané 1. září. A to jistě vy ani vaše dítě nechcete.

 

 

Těšíme se na vaše děti a přejeme vám radostné a úspěšné první vkročení do školy!

 

Informace k zápisu ke stažení 

 

Více...
Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,
čas prázdninového odpočinku se blíží ke konci a naše školička se už těší na své žáčky.


Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září 2023 v pohybové třídě základní školy

(v přízemí) v 7:50 hodin.


Po slavnostním zahájení se žáci odeberou se svými třídními učitelkami do svých tříd, kde jim paní učitelky sdělí důležité informace.


Ukončení slavnostního zahájení a informační schůzky se žáky se předpokládá v 9:30 hodin.


Školní družina – 4. 9. 2023 6:45 – 10:00
                        od 5. 9. 2023 6:45 – 15:30

Začátek vyučování - od 5.9. 2023 každý den od 7:45

                              - příchod do školy nejpozději v 7:35

Více...
Výuka plavání 2023/2024

Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, příspěvková organizace
VÝUKA PLAVÁNÍ
ve školním roce 2023/2024
Od 12. 9. 2023 se žáci naší školy účastní společně
s dětmi z MŠ Staměřice výuky plavání v plavecké
škole Lumíra Zátopka v Hranicích.

 

Výuka plavání zahrnuje 10 lekcí.
Je určena všem žákům základní školy, nahrazuje
v daném období tělesnou výchovu.

Datum: 12. 9. 2023 – 14. 11. 2023 (vždy v úterý)


Rozvrh hodin sestaven pro období plaveckého výcviku bude
platný již od 4. 9. 2023 a bude zveřejněn na webových
stránkách školy v týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2023.

Více...
Školní družina
Činnost školní družiny se po dobu od 24. 7.  do 1. 9. 2023 přerušuje.
Pravidelný provoz školní družiny bude obnoven od 4. 9. 2023.
Více...
ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2023/2024 р.

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2023/2024

 

pouze pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

 

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023-2024 pro ukrajinské děti proběhne dne 15. 6. 2023 od 14 do 16 hodin.

Ředitel postupuje při organizaci zvláštního zápisu standardním způsobem dle § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. Při zápisu rodiče předloží k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce

(vízum o strpění nebo o dočasné ochraně).

Způsoby podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

−   osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu) – Dolní Újezd 24

−   do datové schránky školy: 4xqmkwe

−   e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: skola@zsmsdujezd.cz

−   poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobním podáním ve škole na adrese: Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o., Dolní Újezd 24, 751 23

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

 

ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2023/2024 р.

 

лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Зарахування до 1-го класу початкової школи на 2023-2024 навчальний рік українських дітей відбудеться 15 червня 2023 року з 14:00 до 16:00.

При організації спеціальної реєстрації директор діє у стандартному порядку відповідно до § 3а Указу № 48/2005 Зб. При реєстрації батьки надають для ознайомлення оригінал документу, що підтверджує особу дитини та особу законного опікуна (спеціальну візу (vízum strpění) чи тимчасовий захист.

 

 

Více...
Seznam přijatých žáků

Základní škola Dolní Újezd a mateřská škola Staměřice, p. o.

 

Seznam žáků přijatých

k plnění povinné školní docházky

pro školní rok 2023/2024

 

Na základě zápisu dětí do základních škol, který proběhl dne 13. 4. 2023 v Základní škole Dolní Újezd a Mateřské škole Staměřice, příspěvkové organizaci, byli přijati k plnění povinné školní docházky, vycházející z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tito žáci:

Registrační číslo:

2023-01

2023-02 – přerušené správní řízení

2023-03

2023-04

2023-05 - odklad

2023-06

2023-07

2023-08

2023-09

2023-10

2023-11 - odklad

2023-12 - odklad

 

  

V Dolním Újezdě 28. 4. 2023                                                     Mgr. Kateřina Šimíčková ředitelka školy

 

 
   

 

Více...
Zápis do první třídy 2023/2024

Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, příspěvková organizace
IČ: 75029995
Dolní Újezd 24, 751 23


Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče předškoláčků,
 

v měsíci dubnu čeká Vaše děti zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024. Naše škola se otevře všem budoucím prvňáčkům ve čtvrtek 13. dubna 2023 v době od 14:00 do 17:00 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

 

Materiály ke stažení:
- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
- žádost o odklad zahájení povinné školní docházky
- zápisní list
- desatero pro rodiče

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad a zápisní list lze v případě potřeby vyplnit i na místě v den zápisu. Budou připraveny.

 

Podmínky pro přijetí: 
a) vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vč. kopie rodného listu, vyplněný zápisní list (přineste s sebou k zápisu)
b) dosažení věku dítěte - 6 let před nástupem do základní školy ( do 31. 8. 2023)
c) žáci, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky

Podmínky udělení odkladu školní docházky:
a) vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky
b) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)
c) posouzení odborného lékaře


Pozn. 
Pro zájemce o vzdělávání v naší škole, kterým nevyhovuje daný termín zápisu je možné po telefonické či elektronické domluvě stanovit termín náhradní.

Těšíme na všechny budoucí žáčky naší školičky.


V Dolním Újezdu dne 13. 3. 2023                                                                                            Mgr. Kateřina Šimíčková
                                                                                                                                                        ředitelka školy 

Více...
Karneval

 ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice

 v sobotu 25. 2. 2023 v 14:30 hodin 

pořádá

Dětský karneval v Kulturním domě v Dolním Újezdu.

Součástí programu je vystoupení klauna, workshop, vystoupení dětí ze ZŠ.

Připravena je pro Vás tombola i pohoštění.

Vstupné dobrovolné.

Těší se na Vás kolektiv ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice

 

Za děti během celé akce zodpovídají rodiče.

 

 

Více...
Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,
čas prázdninového odpočinku se  blíží ke konci a naše školička se už těší na své žáčky.


Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v pohybové třídě základní školy

(v přízemí) v 7:50 hodin.


Po slavnostním zahájení se žáci odeberou se svými třídními učitelkami do svých tříd, kde jim paní učitelky sdělí důležité informace.


Ukončení slavnostního zahájení a informační schůzky se žáky se předpokládá v 9:30 hodin.


Školní družina – 1. 9. 2022 6:45 – 10:00
                        od 2. 9. 2022 6:45 – 15:30

Začátek vyučování - od 2.9. 2022 každý den od 7:45

                              - příchod do školy nejpozději v 7:35

Více...
Oznámení o přerušení provozu školní družiny

Ředitelka Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy Staměřice, p. o. oznamuje na základě § 8 odst. 2 Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění:

přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin, a to od 18. 7. do 31. 8. 2022.

Přerušení činnosti školní družiny bylo projednáno se zřizovatelem.

 

 

V Dolním Újezdu dne 21. 6. 2022                                                                    Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                                                    ředitelka školy

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více...
Prázdninová družina

Prázdninová družina 2022

téma : Cesta do pravěku a ještě dál

 

7.7. - hry, soutěže na hřišti, tvoření - zdobení trička

8.7. - výlet  - Dinopark Vyškov

11.7. - závody týmů, tvoření, vycházka do lesa

12.7. - výlet  - Olomouc - muzeum, bowling

13.7. - výlet - Přerov - laser aréna, historické Předmostí

14.7. - výlet - Praha - Národní muzeum

15.7. - hledání pokladu - park Veselíčko

Více...
ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

Ukrajina

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2022/2023

pouze pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

 

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022-2023 pro ukrajinské děti proběhne dne 9. 6. 2022 od 14 do 16 hodin.

 

Ředitel postupuje při organizaci zvláštního zápisu standardním způsobem dle § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. Při zápisu rodiče předloží k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum o strpění nebo o dočasné ochraně).

 

Způsoby podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

-      osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu) – Dolní Újezd 24

-      do datové schránky školy: 4xqmkwe

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: skola@zsmsdujezd.cz

-      poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobním podáním ve škole na adrese: Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o., Dolní Újezd 24, 751 23

 

 

ЗАРАХУВАННЯ  ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Зарахування до 1-го класу початкової школи на 2022-2023 навчальний рік українських дітей відбудеться  9 червня 2022 року з 14:00 до 16:00.

При організації спеціальної реєстрації директор діє у стандартному порядку відповідно до § 3а Указу № 48/2005 Зб. При реєстрації батьки надають для ознайомлення оригінал документу, що підтверджує особу дитини та особу законного опікуна (спеціальну візу (vízum strpění) чи тимчасовий захист.

 

 

Способи подачі заяви  

Заява може бути подана законними представниками наступними способами:

-        особисте подання (як правило, особиста участь в реєстрації) – Dolní Újezd 24

-        в шкільний ящик даних: 4xqmkwe

-        на електронну пошту з електронним підписом законного представника:

skola@zsmsdujezd.cz

-        поштою (дата подачі на пошту є вирішальною), особистою передачею в школі за адресою: Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o., Dolní Újezd 24, 751 23

 

 

 

 

V Dolním Újezdu dne 24. 5. 2022                             Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                          ředitelka školy

 

Žádost o odklad

Žádost o přijetí dítěte

 

 

Více...
Seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky

 

 

Základní škola Dolní Újezd a mateřská škola Staměřice, p. o.

 

Seznam žáků přijatých

k plnění povinné školní docházky

pro školní rok 2022/2023

 

Na základě zápisu dětí do základních škol, který proběhl  dne  5. 4. 2022 v Základní škole Dolní Újezd a Mateřské škole Staměřice, příspěvkové organizaci, byli přijati k plnění povinné školní docházky, vycházející z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tito žáci:

 

Registrační číslo:

2022-01

2022-02

2022-03

2022-04

2022-05

2022-06

2022-07

2021-10

        

 

       Přerušené správní řízení:

Registrační číslo:

2022-08

2022-09

 

 

 

V Dolním Újezdě 19. 4. 2022                                                     Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                         ředitelka školy

Více...
Zápis do 1. třídy 5. dubna 2022

Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2022/2023

  

Vážení rodiče,

v měsíci dubnu nás čeká zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023.

S potěšením oznamujeme, že po dvou letech můžeme v tomto školním roce uskutečnit zápis tak, jak bylo v minulosti zvykem.

Naše škola se otevře všem budoucím prvňáčkům v úterý 5. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

Materiály ke stažení:

-         žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

-         žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

-         zápisní list

-         desatero pro rodiče

-         informace k zápisu

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

 

Podmínky pro přijetí:

a)        vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vč. kopie rodného listu (stává se součástí Spisu), vyplněný zápisní list

b)       dosažení věku dítěte - 6 let před nástupem do základní školy

c)        žáci s povoleným odkladem povinné školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list lze vyplnit i na místě v den zápisu. Budou připraveny.

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky:

a)       vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky

b)        doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)

c)        posouzení odborného lékaře

Pozn.

Pro zájemce o vzdělávání v naší škole, kterým nevyhovuje daný termín zápisu je možné po telefonické či elektronické domluvě stanovit termín náhradní.

Těšíme se na všechny budoucí žáčky naší školičky.

V Dolním Újezdu dne 7. 3. 2022                                             Mgr. Kateřina Šimíčková ředitelka školy

 

Více...
Uzavření školní družiny po dobu podzimních prázdnin

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka školy o přerušení činnosti školní družiny po dobu podzimních prázdnin, a to ve dnech 27. 10 a 29. 10. 2021.

V Dolním Újezdě dne 15. 10. 2021                                                         Mgr. Kateřina Šimíčková

Více...
Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,
čas prázdninového odpočinku se neúprosně blíží ke konci a naše školička se
už těší na své žáčky.


Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021
v pohybové třídě základní školy (v přízemí) v 8:00 hodin.


Po slavnostním zahájení se žáci odeberou se svými třídními učitelkami
do svých tříd, kde jim paní učitelky sdělí důležité informace.


Ukončení slavnostního zahájení a informační schůzky se žáky
se předpokládá v 9:30 hodin.


Školní družina – 1. 9. 2021 6:45 – 10:00
                        od 2. 9. 2021 6:45 – 15:30


Žáci 2. – 5. ročníku se na základě pokynů MŠMT podrobí testování antigenními
testy typu Antigen Test Kit. Děti již testování znají z minulého školního roku,
není se tedy čeho obávat.


Testování žáků bude probíhat vždy individuálně po příchodu do školy ve třídě
školní družiny, po absolvování testu se žáci přemístí do pohybové třídy.

Vzhledem k tomu, že nám testování zabere chvíli času, je nezbytné, aby se žáci
2. – 5. ročníku dostavili do školy nejpozději do 7:45 hodin.


Žáci 1. ročníku testovací povinnost v tento první školní den nemají. Pouze
v případě zájmu (rodiče budou chtít být u testování svých dětí přítomni) je
možné děti testovat před slavnostním zahájením. U ostatních prvňáčků bude
provedeno druhý den – ve čtvrtek 2. 9. 2021 po příchodu do školy.


Všechny žáky (výjimky – 180 dní od prodělání nemoci) čeká testování ještě ve
dnech 6. a 9. září.
Další případné testování bude probíhat podle aktuálního vývoje epidemiologické
situace v regionu.


Rodiče a jiné dospělé osoby jsou povinni mít v budově školy ochranu dýchacích
cest.

Testy i roušky jsou ve škole zajištěny.


Přejeme všem krásné prožití zbývajících prázdninových dní a všem žákům
úspěšný vstup do nového školního roku.

Více...
Změna začátku vyučování

Netradiční a náročný školní rok skončil a všichni žáci tak mohou zaslouženě užívat prázdninových dní plnými doušky.

Velký dík patří všem rodičům, kteří bděli nad svými ratolestmi v mimořádném období distančního maratonu.

Přejeme všem krásné léto a pohodové prázdniny.

 

 

Informace na prázdniny

 

Úřední dny – vždy od 8:00 do 12:00 hod.

Čtvrtek – 8. 7. 2021

Středa   – 21. 7. 2021

Úterý     – 3. 8. 2021

Úterý     – 24. 8. 2021

 

Informace k novému školnímu roku

Školní rok 2021/2022 bude zahájen dne 1. 9. 2021 v 7:45 hod.

 

Oznamujeme také, že od 1. 9. 2021 dochází k posunu zahájení vyučování z 7:30 hod. na 7:45 hod.

Přesný rozpis:

1. hodina   7:45 – 8:30

2. hodina   8:40 – 9:25

3. hodina   9:45 – 10:30

4. hodina  10:40 – 11:25

5. hodina  11:35 – 12:20

6. hodina  12:30 – 13:15

Více...
Přání

Krásné a pohodové prázdniny plné slunce a odpočinku přejeme všem dětem, rodičům a příznivcům naší školy.

 

Více...
Návrat žáků do škol 12.4.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

MŠMT ČR vydalo pokyny k 1. fázi otevírání škol a dodržování režimových opatření.

V pondělí 12. dubna 2021 nastoupí do školy k prezenční výuce žáci 1. stupně základních škol. Naše škola patří mezi ty, které mají povolen provoz bez rotací.

Režimová opatření

-          Všichni povinně ochranu úst a nosu (minimálně 2 ks)

-          Přísné dodržování stanovených hygienických zásad v době výuky a během přestávek

-          Pravidelné větrání (každých 30 minut)

-          Podle možností – pobyt venku

Stravování

-          1 a 2. ročník  - 11:30 – 12:00 hod.

-          3. – 5. ročník – 12:05 – 12:30 hod.

Prosím, aby se všichni zájemci o školní stravování přihlásili k odběru obědů nejpozději do pátku 9. 4. 2021.

Školní družina

-          Provoz školní družiny v běžném režimu

Rozvrh hodin

-          Zahájení výuky v 7:30

-          Případné změny v rozvrhu budou dětem sděleny v pondělí 12. 4.

-          Tělesné výchova – nebude probíhat

-          Hudební výchova – bez zpěvu

 

Testování

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost informacím týkajících se obávaného a velmi diskutovaného testování.

Všichni žáci, kteří od 12. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce jsou povinni podstoupit vždy 2x týdně testování na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy. Rodičům a zákonným zástupcům bude v případě zájmu umožněna osobní přítomnost u testování.

Podle pokynů MZ ČR se jedná o neinvazivní testování antigenními testy, které budou žáci provádět sami, přičemž se dle vyjádření ministra zdravotnictví nejedná o zdravotnický výkon. (Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, str. 8, vydáno v Praze dne 6. 4. 2021)

Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce testování odmítne, není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání. V takovém případě bude nutná dohoda s vyučujícími na dalším postupu.

Osvobozeni od testování jsou ti, kteří prodělali onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

Pro bližší informace je přiložen Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Prosím také o shlédnutí video- návodů k samotestování, které najdete na adrese:

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Přehled návazných postupů

Návrat žáků - informace

Více...
Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

 

    v nejbližší době nás čeká zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022.    

Ani v tomto školním roce však vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie neproběhne zápis tak, jak  bylo v naší škole zvykem.

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se zápis do 1. ročníku uskuteční distanční formou.

 

Materiály ke stažení naleznete v příloze.

 

 

   Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

Podmínky pro přijetí:

a)      vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vč. kopie rodného listu (stává se součástí Spisu), vyplněný zápisní list

b)      dosažení věku dítěte 6 let před nástupem do základní školy

c)      žáci s povoleným odkladem povinné školní docházky

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky:

d)     vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky

e)      doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)

f)       posouzení odborného lékaře.

 

Postup při podávání žádostí o přijetí

Vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doručte, prosím, škole v časovém rozmezí od 1. 4. 2021 do 22. 4. 2021. Po doručení žádosti Vám bude odesláno přidělené registrační číslo. Po zpracování všech žádostí budou výsledky vyvěšeny na webových stránkách školy, na dveřích hlavního vchodu do budovy školy a ve vitríně (autobusová zastávka) nejpozději v pátek 30. 4. 2021.

 

Způsob podávání žádostí

 •          odesláním do datové schránky školy (4xqmkwe)
 •          poštou
 •          e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat běžný e-mail)
 •          osobním předáním

Osobní předání bude možné v tyto dny:

 ČT - 8. 4. 2021

 ČT - 15. 4. 2021

 ČT - 22. 4. 2021

 vždy od 8:00 do 9:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

 

 

 

 

 

 

V Dolním Újezdě 18. 3. 2021                                                Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                      Ředitelka školy          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Více...
Přáníčko

                                                                                   

Více...
Osobní konzultace

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k závažnosti situace ohledně výskytu onemocnění COVID-19 v našem nejbližším okolí zůstávají osobní konzultace žáků ve škole  nadále zrušeny.

O obnovení konzultací Vás budeme včas informovat.

Sledujte prosím sdělení vyučujících.

 

Děkuji Vám za pochopení.                                                                     K. Šimíčková

                                                                                                                   ředitelka školy

Více...
Informace k uzavření škol od 1.3.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

       podle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 27. 2. 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků všech ročníků prvního stupně v prezenčním vzdělávání. Výuka bude od 8. 3. 2021 probíhat pouze distanční formou, a to podle rozvrhu pro distanční výuku ze dne 14. 10. 2020.

Rodiče, kteří mají zájem o ošetřovné, najdou aktuální informace na:

www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Konzultační hodiny pro žáky jsou v týdnu od 8. 3. – 12. 3. 2021 zrušeny. Jejich následné obnovení závisí na vývoji epidemiologické situace.

 

Školní jídelna je nadále v provozu.

 

Vážení rodiče,

      věřím, že při zodpovědném přístupu nás všech se situace brzy uklidní a budeme moci děti opět přivítat ve škole.

 

Přeji Vám všem pevné nervy a dobré zdraví.

                                                                                 Mgr. Kateřina Šimíčková

Více...
Přerušení osobních konzultací žáků od 8. 3. do 12. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,


z důvodu přetrvávající nepříznivé situace v souvislosti s výskytem
onemocnění COVID – 19 v blízkém okolí, rozhodlo vedení školy o přerušení
osobních konzultací žáků 3. – 5. ročníku v týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021.


V uvedeném období bude probíhat on-line výuka podle původního rozvrhu pro
distanční výuku.


Vyučování v 1. a 2. ročníku zůstává beze změn.


Následující průběh výuky bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji epidemiologické
situace.


Děkuji Vám za pochopení

                                                                          Mgr. Kateřina Šimíčková
                                                                                 ředitelka školy

Více...
Výuka v období od 1.2. do 14.2.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 v následujícím období, od 1. 2.  do 14. 2. 2021, bude pokračovat distanční forma výuky pro žáky

3., 4., a 5. ročníku.

Podrobnosti, týkající se konzultačních hodin, budou upřesněny v nejbližších dnech vyučujícími.

Děkuji Vám za spolupráci.

Kateřina Šimíčková

 

Informace MŠMT k období od 1.2.2021

Více...
Výuka od 11. ledna

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podle pokynů MŠMT ze dne 7. 1. 2021 pokračuje výuka žáků naší školy v období od 11. ledna do 22 ledna 2021 ve stejném režimu, jako doposud.

Plánované konzultační hodiny pro žáky 3., 4. a 5. ročníku budou vždy včas upřesněny.

 

Děkujeme vám za spolupráci.                                                     

Více...
Výuka od 4.1.2021

 

Informace k provozu Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy Staměřice, příspěvkové organizace od 4. ledna 2021

 

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 bude prezenční výuka probíhat od 4. ledna 2021 pouze v 1. a 2.ročníku.

Výuka na naší škole bude tedy probíhat v podobném režimu, který byl zaveden od 18. 11. 2020.

Rozvrh hodin pro 1. a 2. ročník:

PO – ČT:   ČJ, M, Vv, Pč

PÁ: AJ, PRV

Výuka TV a HV nebude realizována

Prezenční výuka bude vedena denně od 8:00 do 11:10

Výuka žáků 3., 4. a 5. ročníku bude probíhat distančně, s možností individuálních konzultací. Konzultace budou uskutečněny po vzájemné dohodě s vyučujícími.

Zapojení se do výuky v době mimořádného opatření je pro všechny žáky povinné a jakoukoliv absenci je nutné řádně omluvit.

 

Provoz školní jídelny:

-          V době distanční výuky mají všichni žáci nárok na dotovanou stravu

-         Výdej stravy pro žáky a zaměstnance  školy je denně od 11:30 do 12:15

-         Výdej stravy pro ostatní strávníky od 12:30 do 13:00 (pouze do jídlonosičů)

 

Provoz školní družiny:

-          denně od 6:30 do 8:00  a od 11:10 do 15:00 hod.

 

Vážení rodiče, dodržujte prosím následující pravidla:

-         Žáky vybavte dostatečným množstvím roušek (minimálně dvě) a sáčkem na použité

-         Nepřítomnost žáků ve výuce řádně omluvte a dohodněte se s vyučujícím na způsobu vypracování úkolů

-         Sledujte a posuzujte zdravotní stav svých dětí, v případě příznaků infekčního onemocnění hlaste škole a dítě ponechejte v domácí péči.

 

Děkujeme Vám všem za spolupráci a do roku 2021 přejeme mnoho šťastných dnů, hodně radosti se svými dětmi a hlavně pevné zdraví !!!

 

Zaměstnanci základní a mateřské školy.

Více...
Vánoční prázdniny - informace pro rodiče

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem ke zhoršující se situaci v rámci výskytu onemocnění COVID-19, rozhodla Vláda ČR dne

14. 12. 2020 o prodloužení vánočních prázdnin o dva dny, tj. 21. a 22. prosince.

Na tyto dny je možné požádat o ošetřovné. Formuláře si zájemci mohou vyzvednout ve škole

ve čtvrtek a v pátek vždy od 8:00 do 12:00.

 

Prosím všechny rodiče a zákonné zástupce o striktní dodržování všech nařízených pokynů po celou dobu vánočních prázdnin, abychom mohli všichni ve zdraví pokračovat od 4. 1. 2021 v prezenční výuce.

 

 

Děkuji Vám                                                                    

                                                     Mgr. Kateřina Šimíčková

Více...
Zahájení prezenční výuky 30.11.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

od pondělí 30. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka všech žáků prvního stupně základních škol.

 

Provoz naší školy se tak vrací ke svému původnímu režimu, nastavenému k 1. 9. 2020.

 

Zajistěte si prosím včas případnou dopravu do školy „Dolňáčkem“.

 

Vzhledem k tomu, že i nadále platí zákaz TV a zpěvu, budou drobné úpravy rozvrhu hodin dětem sděleny v pondělí 30. 11. 2020.

Kromě školních potřeb, dobré svačinky a veselé nálady, vybavte prosím své děti také dostatečným množstvím roušek.

 

Děkujeme vám za spolupráci v nelehkém období distanční výuky a těšíme se na naše žáky.

 

Více...
Informace k provozu Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy

 

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 11. 11. 2020 zahajujeme dne 18. 11. 2020 prezenční výuku  v 1. a 2.ročníku.

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu:

PO – ČT:   ČJ, M, Vv, Pč

PÁ: AJ, PRV

Výuka TV a HV nebude realizována

Prezenční výuka bude probíhat denně od 8:00 do 11:10

Ostatní žáci se budou i nadále vzdělávat distančně s možností individuálních konzultací s vyučujícími.

Provoz školní jídelny:

-         Výdej stravy pro žáky a zaměstnance  školy je denně od 11:30 do 12:15

-         Výdej stravy pro ostatní strávníky od 12:30 do 13:00 (pouze do jídlonosičů)

Provoz školní družiny:

-          denně od 6:30 do 8:00  a od 11:10 do 15:00 hod.

-         Sdělte prosím p. učitelce třídní, zda budou děti od 18. 11. navštěvovat školní družinu.

Vážení rodiče, dodržujte prosím následující pravidla:

-         Žáky vybavte dostatečným množstvím roušek (minimálně dvě) a sáčkem na použité

-         Nepřítomnost žáků ve výuce řádně omluvte a dohodněte se s vyučujícím na způsobu vypracování úkolů

-         Sledujte a posuzujte zdravotní stav svých dětí, v případě příznaků infekčního onemocnění hlaste škole a dítě ponechejte v domácí péči.

 

Děkujeme Vám všem za spolupráci a přejeme pevné zdraví!!!

 

Informace_MSMT_k_provozu_skol_od_18._11._2020.pdf

Více...
Prodloužení čerpání ošetřovného

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pokud máte zájem o prodloužení čerpání ošetřovného, je možné si potvrzené formuláře vyzvednout ve škole v tyto dny:

PO - od 11:00 do 13:30 hod.

ÚT- od 8:00 do 9:00 hod.

Více...
Aktuální informace k uzavření škol

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

      vzhledem k prodloužení nouzového stavu zůstávají školy z rozhodnutí MZ ČR  nadále uzavřeny.

Od 2. 11. 2020 pokračuje distanční výuka podle již zavedeného rozvrhu.

Po dobu distanční formy výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Prosíme zájemce o odběr stravy, aby se přihlašovali u paní vedoucí školní jídelny vždy alespoň s jednodenním předstihem.

Obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů, nejpozději do 12:00 hod.

 

Vážení zákonní zástupci,

sledujte také aktuální informace na www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Zde naleznete pokyny a důležité informace k dalšímu čerpání ošetřovného.

 

Přeji Vám všem zdraví a pevné nervy.                                                              

Kateřina Šimíčková

Více...
Stravování

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

 

          na základě Metodického doporučení MŠMT ze dne 23. 9. 2020 byl vypracován Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy Staměřice, p. o. ze dne 13. 10. 2020, ve kterém je uvedeno:

 

V období mimořádného opatření a probíhající distanční formy výuky, školní jídelna:

 

 • ·                    umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

 

 • ·                    při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

 

 • ·                    výdej stravy se provádí formou bezkontaktního výdeje na určeném místě, ve stanovenou dobu. Zájemcům o odběr stravy se doporučuje mít k dispozici dva jídlonosiče ke střídání.

 

 

Dne 13. 10. 2020 byli všichni žáci základní školy paní vedoucí školní jídelny odhlášeni.

 

Žádáme proto případné zájemce o odběr stravy (obědů), aby se přihlašovali den předem u vedoucí školní jídelny.

 

V Dolním Újezdě dne 13. 10. 2020                                                  Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                               ředitelka školy

Více...
Aktualizovaný přehled přijatých krizových opatření

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení:

 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

 

Z důvodu tohoto nařízení přechází naše škola od středy 14. 10. 2020 na distanční formu výuky.

Sledujte prosím průběžně sdělení na webových stránkách a emailové zprávy od vyučujících.

 

Distanční výuka bude probíhat do 23. 10. 2020.

 

Organizace posledního říjnového týdne – od 26. 10 do 30. 10. 2020 byla již uvedena na webových stránkách v pondělí 12. 10. 2020.

 

Zájemci o ošetřovné si mohou formuláře Žádostí vyzvednout ve škole ve středu

od 8:00 do 12:00hodin.

Nárok na ošetřovné vzniká pouze po dobu poskytování distančního vzdělávání, tedy od 14. 10. do 23. 10. 2020.

 

Přihlášenou stravu na  dobu od 14. do 30. 10. si rodiče a zákonní zástupci odhlašují sami u vedoucí školní jídelny.

Dne 14. 10. je možnost si neodhlášený oběd vyzvednout ve školní jídelně.

 

Děkuji Vám za pochopení

 

 

V Dolním Újezdu dne 13. 10. 2020                             Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                         ředitelka školy

Více...
Přehled přijatých krizových opatření

Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, příspěvková organizace

 

 Přehled přijatých krizových opatření s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 MŠMT:

 Mateřské školy – stávající režim beze změn

1. stupeň základních škol – stávající režim beze změn, pouze výuka hudební výchovy pokračuje nadále bez zpěvu, sportovní činnosti jsou neměnné

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je z rozhodnutí ministra školství zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání (provozu MŠ se toto opatření netýká)

Ve dnech 28. října navazuje státní svátek - den volna

29. a 30. října 2020 budou podzimní prázdniny.

 

Více...
Hurá! Školní rok 2020/2021 volá!

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se nám začátek nového školního roku 2020/2021, proto je nutné si k němu sdělit několik základních informací: 

1. 9. 2020 (úterý) –  zahájení školního roku v 7:30 (ukončení cca v 8:30 hod.)

                             -  PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY - MIMOŘÁDNÁ SPOLEČNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA V 16:00 V BUDOVĚ ŠKOLY, V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY - ÚČAST VŠECH RODIČŮ NEZBYTNÁ - BUDE SE PROJEDNÁVAT ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU, ZMĚNY A NUTNÁ OPATŘENÍ


- od 2.9.2020 (středa) – začátek výuky - nové platné rozvrhy na školní rok 2020/2021 se děti dozví během prvního týdne, budou také zveřejněny zde na webových stránkách


- v průběhu týdne po skončení vyučování odcházejí děti do školní družiny – oběd 12:05, po obědě si rodiče mohou děti dle potřeby vyzvednout
- družina v provozu od 2.9.2020 - ráno od 6:45 do 15:30 hodin
- zápisové lístky do školní družiny (dostanou děti v úterý 1.9.2020) odevzdat nejlépe ve středu 2.9.2020, nejpozději však  do konce týdne, je nutné, aby byly do školní družiny přihlášeny všechny děti bez ohledu, zda budou či nebudou odpoledne družinu navštěvovat - zápisový lístek se vztahuje na volné hodiny i na dobu oběda

 

-          obědy si rodiče zajišťují sami, při nemoci je nutné obědy odhlásit – 1.den nemoci do 8:00 hod.

-          omlouvání absence – pokud rodič ví, že dítě bude chybět, dá omluvenku dopředu, jinak musí být dítě omluveno nejpozději do tří dnů

-          každou změnu je rodič povinen nahlásit – změna adresy atd.

-          učebnice, pracovní sešity, sešity – obalit a udržovat v čistotě 

-          kufřík do Vv – igelit na lavici, hadřík, 2 kelímky

-          do Tv – cvičební úbor, obuv na hřiště, obuv do tělocvičny (bílá podrážka)

 

Vzhledem k rozšiřujícím se hygienickým opatřením vybíráme od každého dítěte:

 • toaletní papír
 • krabice papírových ubrousků

 

1.ROČNÍK -  OBDRŽÍ VEŠKERÉ POMŮCKY ZDARMA

 

2. - 5. ROČNÍK - SEŠITY, PRACOVNÍ SEŠITY  DĚTI DOSTANOU, PŘÍSLUŠNÁ ČÁSTKA BUDE VYBRÁNA DODATEČNĚ

 

2. 9. 2020  si děti donesou: aktovku, vybavené pouzdro, svačinu, přezůvky

- obědy automaticky nahlášeny od 2.9.2020, pokud nechcete, aby dítě odebíralo obědy,
  je nutné osobně nebo telefonicky odhlásit obědy ve školní jídelně (tel: 581 795 192)

 

Případné změny budou rodičům včas sděleny zde na webových stránkách.

 

Přejeme všem žákům i rodičům veselý start do nového školního roku!
 

Více...
!!!Důležité informace pro rodiče!!!

Z preventivních důvodů kvůli zhoršující se epidemiologické situaci, která v současné době zasahuje Lipensko - po dohodě se zřizovatelem
ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice, vyhlašuji
30.6.2020 ředitelské volno.

,,Rozloučení s páťáky“ z uvedených důvodu v pondělí 29.6.2020 v odpoledních hodinách neproběhne.

Děti z páté třídy jsou do 31.8.2020 stále žáky naší školy a proto se pokusíme vynahradit tuto společenskou událost v novém termínu v posledním srpnovém týdnu.

Bližší informace budou zde  na webových stránkách a na facebooku školy.

26.6.2020 – docházka do školy dobrovolná – po telefonické konzultaci s rodiči

29.6.2020 ukončení školního roku 2019/2020

Sraz dětí do 7:30 u školy, kde si je paní učitelky převezmou a předají vysvědčení.

8:00 ukončení -  děti budou poslány domů nebo předány pověřené osobě.
Dojíždějící děti odveze Dolňáček.

Obědy budou na následující poslední dny odhlášeny
 (pátek 26.6.2020 – odhlašují si rodiče sami , pondělí 29.6.2020 , úterý 30.6.2020)

Omlouváme se za způsobené potíže a těšíme se na děti v září v novém školním roce 2020/2021.

Děkujeme za akceptování našeho rozhodnutí.

Více...
Důležité informace pro rodiče

Vyzýváme rodiče, kteří stále neodeslali/neodevzdali vyplněný dotazník ohledně návratu dětí zpět do školy, aby tak učinili co nejdříve.
Termín byl stanoven do 15.5.2020 . Infromace z dotazníku slouží k dalším postupům při organizačních záležitostech.

DOTAZNÍK

Opatření při vstupu do školy 25.5.2020:

 • škola otevřena od pondělí do pátku od 6:45 hod. 
 • při vstupu do školy 25.5.2020  žáci musí odevzdat vytisknuté a vyplněné Čestné prohlášení - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s aktuálním datem nástupu do školy,  bez tohoto dokladu nemohou vstoupit do budovy školy, v případě neodevzdání bude žák odeslán domů 
 • žáci mohou přijít do 7:20
 • výuka začíná 7:30 a pro všechny ročníky končí 11:10
 • nástup na oběd bude pro každý ročník zvlášť, v časových intervalech od 11:20
 • po obědě žáci odcházejí domů nebo zůstávají v družině - pouze do 15:00 - dle písemného vyjádření rodičů v dotazníku

Žáci si budou nosit s sebou: 

 • školní potřeby dle nového školního rozvrhu (zveřejněno dne 18.5.2020 na webových stránkách školy - Rozvrh hodin do konce šk.roku 2019/2020 https://www.zsmsdujezd.cz/zakladni-skola/rozvrh-hodin-.html )
 • 2ks roušky, igelitový sáček
 • vhodné oblečení, obuv (výuka za příznivého počasí může probíhat i venku)
 • přezůvky (pokud nezůstaly ve škole, ve skříňce)

Hygienická opatření ve škole:

 • vstup do školy pouze v roušce
 • dezinfekce rukou při vstupu do školy i ve třídách je zajištěna
 • roušku budou žáci používat dle pokynů třídního učitele

 

Více...
Informace ohledně návratu dětí zpět do školy

Vážení rodiče,

dle usnesení včerejšího zasedání školské rady, vám poskytuje informace týkající se návratu dětí zpět do školy a zároveň prosíme o vyplnění dotazníku, který slouží k rozhodnutí následujících kroků ohledně provozu školy, školní docházky, stravování apod.
Dále prosíme, abyste dodrželi termín a pokyny k odeslání dotazníku.

Děkujeme,

Mgr. Kateřina Šimíčková, ředitelka školy a zaměstnanci.

Informace pro rodiče

Dotazník

Více...
Přerušení provozu MŠ Staměřice, opatření v ŠJ Dolní Újezd

Vážení rodiče, 

na základě Usnesení vlády ze dne

15. 3. 2020 a po poradě se zřizovatelem

se přerušuje provoz Mateřské školy Staměřice, s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání.

Rodiče, kteří budou čerpat ošetřovné si mohou vyzvednout formuláře v budově školy v úterý

a ve středu od 8:00 do 9:00.

Zároveň upozorňujeme, že školní jídelna je nadále v provozu za těchto opatření:

-       zákaz vstupu do prostor školní jídelny, obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů.

-        platba za stravu bude prováděna bezkontaktně, převodem z účtu nebo bude provedena zpětně po uplynutí karantény.

Děkuji všem za pochopení

Mgr. Kateřina Šimíčková

ředitelka školy

Přerušení provozu MŠ Staměřice

Více...
MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ

Na základě mimořádné tiskové konference po jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 :

,,Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob.
Zároveň uzavřela základní, střední i vysoké školy. Zatím není jasné, na jak dlouho. V úterý dopoledne o tom na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu informoval premiér Andrej Babiš (ANO)."

Základní škola Dolní Újezd bude od 11.3.2020 uzavřena do odvolání.

Paní učitelky předají svým žákům materiály pro samostudium.

Prosíme rodiče, aby dohlédli na plnění úkolů - zadané práce.

Jedná se o mimořádnou situaci, ne o prázdniny, proto prosíme,
aby rodiče i žáci k situaci přistupovali zodpovědně.

Mateřská škola Staměřice pokračuje ve standardním provozu.

V Dolním Újezdu 10. 3. 2020

Mgr. Kateřina Šimíčková, ředitelka školy

Více...
Přijatá opatření

Vzhledem k plošnému nárůstu onemocnění novým typem koronaviru na území České republiky přijala naše škola následující opatření:

- poučení žáků a zaměstnanců školy

- kontrola dodržování hygienických zásad

- vyšší koncentrace dezinfekčních prostředků

- doporučení pro omezení hromadných kulturních, sportovních a společenských akcí po nutnou dobu

- povinná karanténa pro ty, kteří přišli do styku s nakaženými jedinci nebo s lidmi, kteří se vrátili z rizikových oblastí

V Dolním Újezdu 9. 3. 2020

Mgr. Kateřina Šimíčková, ředitelka školy

Přijatá opatření

Více...
Pozvánka na ples

Vážení rodiče a přátele školy, 

srdečně Vás zveme na náš Valentýnský ples.

Přijďte se pobavit, zatančit si a prožít příjemně strávený večer. 

plesples

Více...
Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

dne 14.1.2020 (úterý) se bude v 16:00 hodin konat společná třídní schůzka v přízemí ve školní družině.
Projednávat se bude organizace II. pololetí a s ním spojené záležitosti, školní ples a případná konzultace s učitely ohledně prospěchu (již individuálně ve třídách).

Provoz školní družiny je standardně do 16:00 hod., poté děti odcházejí domů. V případě, že rodiče budou chtít děti nechat v průběhu třídních schůzek ve škole, zodpovídají si za ně sami. V tomto případě je nutné napsat informaci, že dítě bude vyzvednuto osobně, do omluvného listu.

 

Více...
KONZULTAČNÍ DEN

Vážení rodiče,

dne 21.11.2019 (čtvrtek) se od 13:00 - 16:00 konají konzultační schůzky s vyučujícími v rámci I. čtvrtletí.

Konzultace budou probíhat ve třídách, kde jsou vyučující třídními učitelkami:

paní učitelka Alena Frankovičová v 1. třídě (I. a III. ročník)

Mgr. Dagmar Smolíková ve 2. třídě (II. a IV. ročník)

Mgr. Radmila Kociánová ve 3. třídě (V. ročník) - učebna VV a Informatiky.

Paní ředitelka Mgr. Kateřina Šimíčková bude v ředitelně.

Paní vychovatelka Tereza Kotlánová ve školní družině - od 15:00 - 16:00 (do 15:00 pravidelný režim družiny s dětmi) .

 

 

 

Více...
OZNÁMENÍ PRO RODIČE - ŠD

Vážení rodiče,

se svolením zřizovatele se po dobu podzimních prázdnin - tj. 29.10.-30.10.2019, přerušuje činnost školní družiny.

Děkujeme za pochopení,

zaměstnanci ZŠ Dolní Újezd.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidíNa obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí

Více...
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na tradiční LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná již tento čtvrtek 24.10.2019. Sraz v 18:00 hodin s lampiony před budovou ZŠ. 

Na obrázku může být: textNa obrázku může být: text

Více...
DRAKIÁDA - ZMĚNA TERMÍNU

Vážení rodiče a přátelé školy,

omlouváme se všem, ale bohužel z důvodu nepřízně počasí se dnešní DRAKIÁDA nekoná a  přesouvá se termín na příští úterý 8.10.2019.

Děkujeme za pochopení.

Více...
DRAKIÁDA

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na tradiční DRAKIÁDU, která se koná již tuto středu 2.10.2019 od 15:30 na obecním hřišti TJ Sokol v Dolním Újezdě.

Na obrázku může být: textNa obrázku může být: text

 

Více...
Organizace 1. týdne školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, neúprosně se nám blíží začátek nového školního roku, dovolujeme si k němu zveřejnit několik základních informací: 

- 2.9.2019 – slavnostní zahájení školního roku (ukončení cca v 8:30 hod.)
- od 3.9.2019 – začátek výuky dle platného rozvrhu na školní rok 2019/2020 pro daný
  ročník
- v průběhu týdne po skončení vyučování odcházejí děti do školní družiny – oběd 12:05, po obědě si rodiče mohou děti dle potřeby vyzvednout
- družina v provozu od 3.9.2019 - ráno od 6:45 do 16:00 hodin
- zápisové lístky do školní družiny (dostanou děti v pondělí 2.9.2019) odevzdat nejlépe v úterý 3.9.2019, nejpozději však  v pátek 6.9.2019, je nutné, aby byly do školní družiny přihlášeny všechny děti bez ohledu, zda budou či nebudou odpoledne družinu navštěvovat - zápisový lístek se vztahuje na volné hodiny i na dobu oběda

 

-          obědy si rodiče zajišťují sami, při nemoci je nutné obědy odhlásit – 1.den nemoci do 8:00 hod.

-          omlouvání absence – pokud rodič ví, že dítě bude chybět, dá omluvenku dopředu, jinak musí být dítě omluveno nejpozději 3.den nemoci

-          každou změnu je rodič povinen nahlásit – změna adresy atd.

-          učebnice, pracovní sešity, sešity – obalit a udržovat v čistotě - 

-          kufřík do Vv – igelit na lavici, hadřík, 2 kelímky

           do Tv – cvičební úbor, obuv na hřiště, obuv do tělocvičny (bílá podrážka)

1.ROČNÍK -  OBDRŽÍ VEŠKERÉ POMŮCKY ZDARMA

2. - 5. ROČNÍK - SEŠITY PRACOVNÍ SEŠITY  DĚTI DOSTANOU, PŘÍSLUŠNÁ ČÁSTKA BUDE VYBRÁNA DODATEČNĚ

3.9.2019  si děti donesou: aktovku, vybavené pouzdro, svačinu, přezůvky

- obědy automaticky nahlášeny od 3.9.2019, pokud nechcete, aby dítě odebíralo obědy,
  je nutné osobně nebo telefonicky odhlásit obědy ve školní jídelně (tel: 581 795 192)

 

Přejeme všem žákům i rodičům veselý start do nového školního roku!
 

Více...
Mimořádná třídní schůzka

Vážení rodiče, 

od 1. 1. 2020 dochází na základě rozhodnutí MŠMT k novému systému financování regionálního školství. Velmi úzce s tím souvisí organizační uspořádání výuky v příštím školním roce 2019/2020, které bude platné již od září.

V této souvislosti Vás zvu na mimořádnou třídní schůzku, která se koná v pondělí 24. 6. 2019 v 16:00 hodin. Na schůzce budete seznámeni s předpokládanou organizací výuky a s nabídkou dalších služeb. 

Vzhledem k tomu, že tato schůzka je dost důležitá, dostavte se, prosím, pokud možno všichni. 

Děkuji Vám za pochopení,

Mgr. Kateřina Šimíčková.

Více...
Besídka ke Dni matek

ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice Vás ve spolupráci se socio-kulturní komusí obce Dolní Újezd srdečně zvou na pohádkovou besídku ke Dni matek, která se koná v neděli 12. 5. 2019 od 14:00 hodin v Kulturním domě v Dolním Újezdě. Na programu je vystoupení dětí z mateřské školy a vystoupení žáků ze základní školy.

Více...
Zápis do 1. ročníku - přijatí žáci

Seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020:

Žáci jsou uvedeni pod registračním číslem

201901 - přijat

201902 - přijat

201903 - přijat

201904 - přijat

Více...
Velikonoce ve škole

Rádi bychom využili příležitosti blížících se Velikonoc a pozvali Vás dne 16. 4. 2019 na akci s názvem „VELIKONOCE VE ŠKOLE“, která bude probíhat v prostorách základní školy Dolní Újezd.
Celý program s interaktivním výkladem, včetně praktické části, na kterou si prosím přineste vyfouknuté, jarem neumyté vejce, vedou manželé ze spolku Krajánek. 
Kromě malování kraslic si můžete vyzkoušet i pletení pomlázky.
Začátek programu je stanoven na 16:00 a předpokládaná délka trvání této akce je zhruba jednu hodinu.
Vstupné na osobu činí 50,- Kč (děti ze ZŠ Dolní Újezd nehradí).

Těšíme se na Vás.

Více...
Třídní schůzky

Ve čtvrtek 11. dubna proběhnou třídní schůzky následovně:

1. ročník - společná TS od 16:00

2. ročník - společná TS od 15:30

3. a 4. ročník - formou konzultace od 14:00 do 17:00 hodin.

Konzultace týkající se anglického jazyka a hudební výchovy (u p. uč. Rýčkové) proběhnou od 15:00 do 15:30 a od 16:30 do 17:00.

Více...
Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prváčků,

zápis to prvního ročníku se koná ve čtvrtek 4. dubna od 14:00 do 17:00 hodin v budově základní školy. S sebou rodiče přinesou pouze občanský průkaz a rodný list dítěte, případně odborné či lékařské doporučení. Ostatní dokumenty dostanete při zápisu.

Více...
Zimní ples

ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice Vás srdečně zve na II. ZIMNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 8. února 2019 od 19:00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje Family Band Pavla Nováka a opět nás čeká vystoupení žáků naší školy, kulturní vystoupení v průběhu večera a také tombola.
Vstupenky budou k dispozici od pondělí 14. 1. v kanceláři jídelny ZŠ Dolní Újezd od 10 do 13 hodin, na obecním úřadě dle úředních hodin a v MŠ Staměřice. Cena vstupenky je 100 Kč.

Více...
Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek 22. listopadu proběhnou od 14:00 do 17:00 hod. třídní schůzky formou individuálních pohovorů. 

Více...
Lampionový průvod a strašidelná škola

Vážení rodiče, ve čtvrtek 1.11. 2018 se uskuteční lampionový průvod ke 100. výročí vzniku Československé republiky, na který vás srdečně zveme. Sraz bude v Dolním Újezdě, před ZŠ v 16.30 hod. Odtud půjdeme k Pomníku padlým, kde proběhne kladení věnců. Poté budeme pokračovat na sportovní areál, kde bude zajištěno občerstvení (po dobu této akce rodiče nesou za své děti plnou zodpovědnost).

Následovat bude akce s názvem Strašidelná škola a přespání dětí ve škole. Rodiče přivedou děti do školní jídelny v 18.30 hod., kde si je převezmeme. Děti si s sebou vezmou: karimatku, spacák, polštářek, pyžamo, kartáček, zubní pastu, láhev na čaj. Páteční snídaně i svačinka a pitný režim je zajištěn ( hrazeno ze SRPŠ).

 

Více...
Drakiáda

Kvůli nepříznivému počasí se drakiáda přesouvá na pondělí 22. října ve stejný čas - 15:30 hod. na stejném místě.

Více...
předŠKOLÁČEK

Připravili jsme pro děti, které by měly v příštím školním roce nastoupit do školy, kroužek předŠKOLÁČEK. Kroužek je od října veden zdarma, přihlášku lze vyplnit a odevzdat v MŠ Staměřice nebo v MŠ Veselíčko. Kroužek se koná jednou za 14 dní a první hodina proběhne v úterý 9. 10. 2018 od 15:15 do 16:00 hod.

Náplň kroužku je zaměřena na rozvoj:

 • jemné motoriky, koordinaci ruky a oka, pravolevou orientaci
 • jazykových, řečových a komunikativních dovedností
 • zrakové a sluchové percepce (pomáhá při učení čtení)
 • pozornosti a trénování paměti
 • sociálních návyků

Více...
Třídní schůzky

Vážené rodiče, 

v úterý 25. 9. se od 16:00 hodin konají společné třídní schůzky, na kterých dojde k seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy a plánem práce na školní rok 2018/2019.

Více...
Seznam školních potřeb na rok 2018/2019

2. ročník

 • přezůvky, nejlépe s uzavřenou patou a světlou podrážkou
 • vybavené pouzdro – 2 pera, tužky č. 1, 2, 3, gumu, pastelky, nůžky, strouhátko
 • pravítko (trojúhelník)
 • tyčinkové lepidlo
 • obaly na sešity a učebnice
 • do TV vše podepsané v pytlíku: cvičební úbor (tepláky, kraťasy, tričko, mikina, sportovní obuv (do tělocvičny sálovou, která nezanechává černou stopu na podlaze, ven botasky)
 • do VV a PČ tvrdé výkresy (30 ks), barevné papíry, tyčinkové lepidlo (zvlášť do VV), složka A3 na výkresy. Děti mohou využít pomůcky z loňského roku, pokud je mají v řádném stavu. Kufřík není potřeba.

 

3. ročník

 • přezůvky, nejlépe s uzavřenou patou a světlou podrážkou
 • vybavené pouzdro – 2 pera, tužky č. 1, 2, 3, gumu, pastelky, nůžky, strouhátko
 • pravítko dlouhé 30 cm a trojúhelníkové s ryskou
 • kružítko
 • tyčinkové lepidlo
 • obaly na sešity a učebnice
 • do TV vše podepsané v pytlíku: cvičební úbor (tepláky, kraťasy, tričko, mikina, sportovní obuv (do tělocvičny sálovou, která nezanechává černou stopu na podlaze, ven botasky)
 • do VV a PČ tvrdé výkresy (30 ks), barevné papíry, tyčinkové lepidlo (zvlášť do VV), složka A3 na výkresy. Děti mohou využít pomůcky z loňského roku, pokud je mají v řádném stavu. Kufřík není potřeba.

Sešity: 523 - 10ks, 513 - 2 ks, 520 - 1 ks, 444 - 1 ks, notový sešit

 

4. ročník

 • přezůvky, nejlépe s uzavřenou patou a světlou podrážkou
 • vybavené pouzdro – 2 pera, tužky č. 1, 2, 3, gumu, pastelky, nůžky, strouhátko
 • pravítko dlouhé 30 cm a trojúhelníkové s ryskou
 • kružítko
 • tyčinkové lepidlo
 • obaly na sešity a učebnice
 • do TV vše podepsané v pytlíku: cvičební úbor (tepláky, kraťasy, tričko, mikina, sportovní obuv (do tělocvičny sálovou, která nezanechává černou stopu na podlaze, ven botasky)
 • do VV a PČ tvrdé výkresy (30 ks), barevné papíry, tyčinkové lepidlo (zvlášť do VV), složka A3 na výkresy. Děti mohou využít pomůcky z loňského roku, pokud je mají v řádném stavu. Kufřík není potřeba.

Sešity: 524 - 3 ks, 523 - 9 ks, 520 - 2 ks, 444 - 1 ks, notový sešit

Více...
Zahájení školního roku 2018/2019

Zveme rodiče našich žáků na slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, které proběhne v pondělí 3. září od 7:30 hod. v budově školy ZŠ Dolní Újezd. Společně přivítáme nové prvňáčky a řekneme si důležité informace.

Na programu je následující:

 • úvodní slovo starosty obce Eduarda Rýčka, místostarostky obce Jarmily Kozlové a ředitelky školy Kateřiny Šimíčkové
 • přivítání prvňáčků, předání upomínkových předmětů
 • odchod žáků do tříd s třídními učiteli
 • předpokládané ukončení v 8:30 – 9:00 hod., odchod žáků

 

Školní družina

 • provoz bude zahájen v úterý 6. září
 • přihlášky dostanou žáci první školní den, odevzdají vyplněné (obě strany) v úterý 6. září

 

Školní jídelna

 • obědy pro žáky jsou od úterý 4. září
 • přihlášku ke stravování dostanou žáci první den, vyplněné odevzdejte ve školní jídelně
Více...
ZMĚNA - LOUČENÍ S PÁŤÁKY

Dnešní akce se kvůli nepříznivému počasí přesouvá do kulturního domu v Dolním Újezdě. Program začne od 16:30 zábavnými hrami pro menší děti, od 17:30 začne program týkající se loučení s páťáky a pasování prváčků. Poté proběhnou prezentace páťáků, video ze školy v přírodě a nakonec promítání filmu.

Těšíme se na Vás :-)

Více...
Škola v přírodě

Vážení rodiče,

odjezd na školu v přírodě se nám blíží, proto zasíláme informace k celkové organizaci.

Sraz: pondělí 18. 6. v 6:45 hod. ve škole.

Cesta na Radíkov: 7:14 odjezd linkovým autobusem do Lipníku, 7:46 odjezd vlakem do Olomouce, 8:30 MHD na Radíkov. Příjezd na Radíkov 8:52 hodin.

Zavazadla nám na Radíkov doveze mikrobus Dolňáček, proto žádáme, aby byla všechna zavazadla podepsána. S sebou na cestu budou mít žáci pouze malý batůžek s pitím a svačinou.

Prohlášení zákonných zástupců odevzdají žáci v den odjezdu ráno. Datum nesmí být starší než den před odjezdem, dejte na to pozor.

Cesta z Radíkova: 13:15 MHD do Olomouce, 14:15 vlakem z Olomouce do Lipníka, 15:02 autobusem do Dolního Újezdu.

Návrat: 15:11 hodin.

Děti si vyzvedněte ve škole v pátek 22. 6. v 15:15 hodin.

Žáci, kteří již dosáhli 10 let, musí při cestování prokázat, že nedosáhli 15 let. Proto potřebují průkazku. Pokud ji nemají, bude jim účtováno plné jízdné.

Více...
Focení

Ve čtvrtek 14. 6. proběhne focení tříd, focení páťáků na tablo, příp. individální focení (dle zájmu zaznačte v deníčku žáka).

Více...
Sběr starého papíru

Ode dneška je k budově základní školy přistaven kontejner na sběr starého papíru. Odvoz kontejneru proběhne v pátek 8. června 2018.

Nevhazujte prosím do kontejneru žádný karton nebo kartonové krabice. Dle požadavků odběratele musí být papír svázán do balíků nebo může být i volně vložen.

Více...
Schůzka rodičů budoucích prváčků

V úterý 22. května proběhne poslední hodina kroužku Předškoláček. Na tuto hodinu jsou zváni i rodiče, aby se podívali, co se předškoláčci v kroužku naučili. Po kroužku proběhne krátká informačí schůzka týkající se nástupu dětí do prvního ročníku. Začátek kroužku je v 15:45, předpokládané ukončení v 16:45 hodin.

Více...
Den matek

Srdečně Vás zveme na besídku ke Dni matek, která se koná v neděli 13. 5. 2018 od 14:00 hodin v Kulturním domě v Dolním Újezdě.

Více...
Exkurze do Dukelských kasáren

V pátek 4. 5. se koná exkurze na Den otevřených dveří v Dukelských kasárnách v Lipníku nad Bečvou. Odjezd v 9:00 od školy (do té doby proběhne klasicky výuka od 7:30 hod.). S sebou budou mít žáci batoh, menší svačinu, pití, pouzdro, vhodné oblečení a obuv. Jedna svačina je zajištěna v kasárnách a ihned po návratu (přibližně ve 12:30 hodin) půjdeme na oběd. Náboženství proběhne, odpolední družina klasicky v provozu.

Více...
Brigáda na školní zahrádce

Vážení rodiče, přátelé školy.

 

V záložce "akce školy" si můžete přečíst příběh o tom, jak jsme začali realizovat školní zahrádku.

V současné době se nacházíme v bodě, kdy potřebujeme zkultivovat pozemek po terénních pracích. Je třeba posbírat kameny a klacíky na pozemku, poté půdu upravit rotavátorem, následně pohrabat a rozmělnit a zasít trávu.

Rozhodli jsme se Vás oslovit s prosbou o pomoc na těchto úpravách, a proto příští týden ve středu v 16:00 hodin svoláváme brigádu.

Pokud máte rotavátor a můžete ho s sebou vzít, budeme rádi. Jestli Vám doma zbytečně překáží travní směs, rádi Vám s tímto problémem pomůžeme :) S sebou si prosím vezměte hrábě, případně rukavice.

Budeme velmi rádi, když nám přijdete pomoct. 

Děkujeme, učitelé a Vaše děti

Více...
Škola hledá talent!

V pátek 27. dubna budeme hledat největší talent naší školy. Začneme ve 13:00 hodin, takže žáci zůstanou po obědě v družině (do 15:00). 

Více...
Den Země

V pátek 20. 4. budeme uklízet okolí naší školy. První dvě vyučovací hodiny bude probíhat výuka. S sebou - rukavice.

Více...
Třídní schůzky

Vážení rodiče. Dne 18.4.2018, od 16:00 do 17:30, proběhnou třídní schůzky před II. pololetím - závěrem roku. 

Těšíme se na Vás. Pedagogický tým ZŠ Dolní Újezd

 

Více...
Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

   Zápis do 1. ročníku Základní školy, pro školni rok 2018/12019, proběhne dne 5. 4. 2018 v budově Základni školy Dolni Újezd,v první třídě od 14:00 do 17:00. Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1.9.2011 do 31. 8. 2012. Rodiče při zápisu předloží rodný list a občanský průkaz.

Více...
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 27.3.2018

Dne 27.3.2018 proběhne v Základní škole Dolní Újezd Den otevřených dveří. Všichni jste strdečně zváni!

Více...
ŠKOLNÍ PLES

   Základní škola Dolní Újezd a Obec Dolní Újezd Vás zve na Zimní ples pořádaný u příležitosti 230 let od založení školy.
Ples zahájí vystoupení žáků školy, o půlnoci vypukne losování tomboly a celým večerem nás provede Family band Pavla Nováka. 
   Tento večer se můžete dobře pobavit, občerstvit se, zatančit si, vyhrát nějakou cenu a také zavzpomínat na školní léta.

 

   Vstupenky na ples jsou již v předprodeji na třech místech: v kanceláři školní jídelny od 8 do 15:30 hodin, na poště Partner Dolní Újezd (dle otvírací doby) a na Obecním úřadě Dolní Újezd (v úřední dny).
 

Těšíme se na Vás!

Více...
Vánoční přání

Vážení rodiče.

   Chtěli bychom Vám poděkovat za veškerou pomoc, kterou jste nabídli nejen při organizaci školního plesu, ale i při jiných kulturních akcích pořádané Základní školou v Dolním Újezdu.

   Zároveň Vám přejeme překrásné svátky vánoční a do NOVÉHO ROKU 2018 především hodně zdraví, úsměvu a pohody. 

Těšíme se na další spolupráci.    Pedagogický tým ZŠ Dolní Újezd.

 

Více...
Vánoční jarmark v Lipníku nad Bečvou

   Dne 15.12.2017 se žáci, v rámci školní družiny, pojedou podívat do Lipníka nad Bečvou na lipenský jarmark. Odjezd v 13:17, příjezd v 15:11. Mikrobus Dolňáček na děti čeká.

S sebou: batůžek, pitný režim, svačinku, kapesné dle uvážení, peníze na autobus.

Více...
Vánoční jarmark

Vážení rodiče!

   V sobotu 2. prosince 2017 v Dolním Újezdu proběhne rozsvěcování vánočního stromu. Vánoční akce začíná v 15:00 hodin školním jarmarkem, na kterém si můžete zakoupit výrobky vyrobené dětmi, rodiči a učiteli ZŠ. V 15:45 hodin proběhne vánoční vystoupení dětí MŠ Staměřice a žáků ZŠ Dolní Újezd.

Více...
Mikulášská nadílka

   Dne 5.12.2017 zavítá do školy sv. Mikuláš s čerty a anděly. V podvečer, v případě Vašeho zájmu (je nutno nahlásit dopředu a to ve škole u paní učitelky Rýčkové), zavítá i k Vám domů. 

Kdo to byl svatý Mikuláš? 

Více...
Svíčkárna RODAS Olomouc

   Žáci navštěvující školní družinu se dne 8.12.2017 zúčastní výletu  - svíčkárna RODAS v Olomouci. Žáci mají možnost si vyrobit vlastní svíčku za cenu 65 Kč. Peníze vybíráme do 5.12.2017. Cena za autobus bude vyúčtována až po obdržení faktury.

Více...
Seznam žáků přijatých pro šk. rok 2022/2023 - náhradní termín

Základní škola Dolní Újezd a mateřská škola Staměřice, p. o.

 

Seznam žáků přijatých

k plnění povinné školní docházky

pro školní rok 2022/2023

 

Na základě zápisu dětí do základních škol, který proběhl  v náhradním termínu dne  21. 4. 2022 v Základní škole Dolní Újezd a Mateřské škole Staměřice, příspěvkové organizaci, byli přijati k plnění povinné školní docházky, vycházející z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tito žáci:

 

 

 

Registrační číslo:

2022-11

        

 

 

 

V Dolním Újezdě 28. 4. 2022                                                                                      Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                                                            ředitelka školy

 

Více...