Aktuálně ze školy

Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2024/2025

 

Vážení rodiče budoucích školáčků,

        v měsíci dubnu čeká Vaše děti zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025. Naše škola se otevře všem budoucím prvňáčkům v úterý 9. dubna 2024 v době od 14:00 do 17:00 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

 

Materiály ke stažení:

 

-          žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

-          žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

-          zápisní list

-          desatero pro rodiče

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad a zápisní list lze v případě potřeby vyplnit i na místě v den zápisu. Budou připraveny.

Podmínky pro přijetí:

a)       vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vč. kopie rodného listu, vyplněný zápisní list (přineste s sebou k zápisu)

b)      dosažení věku dítěte - 6 let před nástupem do základní školy (do 31. 8. 2024)

c)       žáci, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky

Podmínky udělení odkladu školní docházky:

d)      vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky

e)       doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)

f)       posouzení odborného lékaře

Pozn.

Pro zájemce o vzdělávání v naší škole, kterým nevyhovuje daný termín zápisu je možné

po telefonické či elektronické domluvě stanovit termín náhradní.

Těšíme na všechny budoucí žáčky naší školičky.

 

V Dolním Újezdě dne 12. 3. 2024                                             Mgr. Kateřina Šimíčková

                                                                                                        ředitelka školy                                                                                               

 

 

Upozornění

MŠMT uvedlo, že připravuje změny podmínek pro odklady povinné školní docházky. Pokud tak učiní, je možné, že do stanoveného termínu zápisu – 9. dubna, dojde ještě ke změnám.

Milí rodiče,

je velmi důležité, abychom si my učitelé a vy rodiče určili společné cíle. Těmi by mělo být:

-         aby se dítěti ve škole líbilo a aby do ní chodilo rádo,

-         aby mělo vstřícnou, kvalitní a respektující paní učitelku a tu dítě skutečně bralo jako autoritu,

-         aby se naučilo soustředit svou pozornost na činnost, kterou právě vykonává, a odneslo si z ní co možná nejvíce poznatků.

1. Co je to zápis a odklad?

Zápisem dítě přihlašujete ke školní docházce do určité konkrétní školy. Rovněž slouží k orientačnímu prověření způsobilosti dítěte pro školní docházku.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete požádat do 31. května o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Vaši žádost o odklad je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tj. dvěma přílohami).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud se Vám jeví, že Vaše dítě je zralé pro školní docházku, přestože do 1. září ještě nedosáhne věku šesti let, můžete s ním přijít k zápisu také, ovšem za těchto podmínek:

·         Dítě narozené v období září do konce prosince je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a svoji žádost o přijetí doložíte doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení

·         Dítě narozené od ledna do konce června je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a svoji žádost doložíte doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (tj. dvěma přílohami)

2. Jak zápis probíhá?

Termín zápisu vyhlásí škola od 1. dubna do 30. dubna. Na zápis dítě přichází s jedním nebo oběma rodiči. Je nutné, abyste si s sebou vzali občanské průkazy a rodný list budoucího prvňáčka.

U zápisu se přítomné paní učitelky věnují vašemu dítěti, poté s rodičem proberou úřední záležitosti.

Nenásilnou formou zjišťuje úroveň znalostí vašeho dítěte, tj. např.:

·         jméno, příjmení, bydliště, věk

·         orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu)

·         matematické představy (číselná řada do 10)

·         sluchové vnímání (poznat první hlásku ve slově, vytleskat slabiky)

·         při povídání nebo při recitaci básničky posoudí řeč dítěte

·         proberou spolu barvy a tvary

·         požádá jej o řešení problému, např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů

·         všimne si, zda má dítě správný úchop pastelky

3. Jak dítě k zápisu připravit?

Během posledního roku „předškoláctví“ začněte ve spolupráci s učitelkami MŠ s dítětem pracovat na následujícím:

·         nácviku grafomotoriky

·         nácviku soustředěnosti

·         získání základních praktických znalostí a dovedností (hygienické návyky, samostatnost, schopnost komunikace, sebeobsluha a další)

·         zdokonalujte komunikační schopnost dítěte, schopnost následování jednoduchých pokynů

·         cvičte s ním zodpovídání otázek, zlepšujte soustředěnost, pohotovost, nebojácnost. Po přečtení pohádky jej např. vyzvěte k převyprávění příběhu apod.

4A na závěr!

Pro dítě je celá akce velkou událostí a někdy i stresem. I když se těší, mnohdy zapomene věci, které za běžné situace normálně ví a umí. Zkušený pedagog si poradí a dítěti pomůže. Nečekáme „hotového“ prvňáčka! Do září je ještě skoro půl roku a dítě ještě „dozraje“.

Děti se chovají bezprostředně, většinu dotazů přirozeně zodpoví. Úzkostlivějším dětem však můžete zbytečně působit neurotické potíže svými vyjádřenými obavami o jejich schopnostech. Někdy se kvůli nátlaku rodičů dítě „zasekne“ a neřekne ani své jméno. Zachovejte klid, chladnou hlavu, paní učitelky ke každému přistupují individuálně a mívají připraveny různé názorné barevné pomůcky, které jim  při komunikaci s budoucími prvňáčky pomohou.

Až bude zápis šťastně za vámi, je to rozhodně důvod k malé oslavě. Jen zapomeňte na věty typu: „Počkej, oni tě tam v září srovnají“. Připravili byste si tak uplakané 1. září. A to jistě vy ani vaše dítě nechcete.

 

 

Těšíme se na vaše děti a přejeme vám radostné a úspěšné první vkročení do školy!

 

Informace k zápisu ke stažení