O škole

   Základní škola v Dolním Újezdě je málotřídní školou tvořená samostatným prvním stupněm, tj. 1.-5. ročník. Škola poskytuje základní vzdělávání, podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí a vytváří optimální podmínky pro jejich individuální osobnostní rozvoj. Součástí organizace je školní družina s kapacitou 30 žáků a školní jídelna s kapacitou 230 obědů, která zajišťuje  stravování dětí  ze základních a mateřských škol a dospělých strávníků z Dolního Újezda a okolí.

   Vzdělávání žáků probíhá podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, který byl rozšířen od 1.9.2015 o vzdělávací program pro 5. ročník. ŠVP byl aktualizován na základě nové legislativy – dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a 561/2014 Sb. v platném znění a projednán školskou radou 13.9.2016. Na škole probíhala výuka nepovinného předmětu náboženství. 

   Díky malému počtu žáků ve třídách mají málotřídní školy specifické rysy na rozdíl od škol plně organizovaných:

 • přátelská až rodinná atmosféra ve třídě/škole,
 • nízký, resp. mizivý výskyt negativních jevů (šikana, násilné chování),
 • stejně kvalitní vzdělávání jako na plně organizované škole,
 • vysoce individualizovaný přístup k žákům,
 • otevřená komunikace mezi rodiči, žáky a pedagogy,
 • žáci se učí ve smíšených věkových skupinách, učí se tak jeden od druhého, žáci jsou více vedeni ke kooperaci

Naše škola navíc nabízí:

 • výuku anglického jazyka od první třídy,
 • využívání prvků metody CLIL (content and language integrated learning) – integrace výuky předmětu a cizího jazyka (např. hodiny matematiky jsou z částí vyučovány v anglickém jazyce),
 • možnost využívání sportovního areálu, kulturního domu, sokolské zahrady a školních pozemků určených pro pěstování ovoce a zelniny,
 • bohatou nabídku kroužků – dle zájmu žáků a možností pedagogů (v posledních letech: klavír, flétna, kytara, zpívánky, stolní tenis, míčové hry, sportovní hry, modelář, pečení, nově otevřené - keramika, taneční kroužek a kroužek přípravy na první třídu pro děti z mateřských škol - Předškoláček),
 • moderní multimediální výukové technologie (počítačové výukové programy, interaktivní tabule a vizualizéry v každé třídě), které jsou ve třídách běžně používané,
 • důraz na environmentální výchovu žáků – sběr papíru a elektroodpadu, projektové dny zaměřené na čistotu životného prostředí,
 • podíl na společenském životě v obci Dolní Újezd a mnohé další akce pro žáky.