Školní družina

   Školní družina pracuje při málotřídní ZŠ v Dolním Újezdě. Má pouze jedno oddělení se svou vlastní třídou a odpovídajícím modernizovaným materiálnětechnickým vybavením. Třída se nachází v přízemí budovy školy. Pro potřebu výchovné práce s dětmi je k dispozici i pohybová místnost a odborná učebna.

   Školní družina je určena dětem od 6 do 10 let a nabízí žákům smysluplné využití volného času v době po ukončení vyučování. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků.

   Obsahová náplň těchto činností navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru. Vzdělávací program školní družiny může být každoročně upravován, nově vypracován je také roční plán činností ŠD. Vychovatelka spolupracuje s ostatními pedagogy a společně plánují a realizují celoškolní akce.

   Pro sportovní vyžití lze využívat nové multifunkční hřiště v obci. Svaz chovatelů v Dolním Újezdě škole rovněž propůjčuje hřiště, zvané „Sokolská zahrada“.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DODRŽOVALI REŽIM VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

12:30 - 13:15  nebo v 15:00 !!!

 

Provoz školní družiny
 Ranní družina 6:45 - 7:30
 Odpolední družina 11:35 - 15:30

 

 

Denní režim 
11:35 - 12:00
 • příchod dětí do školní družiny
 • volné kreslení
 • společenské a konstruktivní hry podle výběru žáků
12:00 - 12:30
 • hygiena
 • stravování ve školní jídelně
12:30 - 13:15

        Odpočinková činnost

 • četba knihy (dle výběru ze školní knihovny)
 • besedy s dětmi 
13:15 - 14:00
14:00 - 15:30

        Zájmová činnost

 • výtvarná a pracovní činnost
 • tělovýchovná a sportovní činnost
 • esteticko-výchovná činnost
 • přírodovědná činnost
 • společensko-vědní činnost
 • dopravní a vlastivědná činnost
 • pobyt venku (podle počasí)
 • pohybové hry na hřišti (v případě nevhodného počasí v pohybové třídě)
 • vycházky
 • odchod dětí ze školní družiny