Školní jídelna

Aktuální informace pro strávníky

  Provoz školní jídelny se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy, především vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Školní jídelna poskytuje:

  • stravování dětí MŠ
  • stravování žáků
  • stravování zaměstnanců
  • stravování cizích strávníků

  Žák má právo za své přítomnosti ve škole denně odebrat jeden oběd za sníženou cenu, přičemž snížená cena je cena potravin bez dalších nákladů. Nárok na oběd za sníženou cenu má žák ještě první den neplánované nepřítomnosti ve škole, např.: návštěva lékaře, nemoc, rodinné důvody atp. 

  Pokud se žák vrátí do vyučování, odchází s ostatními na oběd do školní jídelny ve stanoveném výdejním čase. Pokud onemocní nebo se do školy již nevrátí, lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, ale pouze ve vymezeném výdejním čase. Výdej stravy pro cizí strávníky je od 10:30-11:00 hodin, viz. Vnitřní řád školní jídelny. Mimo tuto vyhrazenou dobu nelze z hygienických důvodů strávníkům vydávat obědy.

 

Na všechny další dny nepřítomnosti žáka je třeba:

  • obědy odhlásit
  • nebo lze vyzvednout dle výše uvedených podmínek do jídlonosiče, ale za plnou cenu.

  Obědy, které nebudou odhlášeny, budou i v případě, že si je strávník nevyzvedne, účtovány v plné ceně včetně režijních nákladů. Stravné je možné odhlásit nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne telefonicky nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

Způsob a placení stravného

  Stravné se platí hotově u vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem na účet školy. Platba stravného musí být uskutečněna vždy k 15. dni příslušného měsíce.

Cena stravného dle věkových kategorií:


 Děti 3-6 let
 
 Ranní svačina 11,00 Kč  
 Oběd 22,00 Kč  
 Odpolední svačina 11,00 Kč  
 Režijní náklady  15,00 Kč  
 Oběd (dětí 7-10 let) odložená povinná škol. docházka 30,00 Kč  
 Nápoje 5,00 Kč 
 Žáci základních škol 
 7-10 let
 Potraviny – oběd 30,00 Kč  
 Režijní náklady  15,00 Kč  

Žáci základních škol

11 - 14 let

Potraviny - oběd

Režijní náklady

34,00 Kč

15,00 Kč

 Cizí strávníci
 
 Bez dopravy  89,00 Kč  
 S dopravou  92,00 Kč  

  Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazováni na dobu jednoho školního roku (1.9. - 31.8.), ve kterém dosahují uvedeného věku, viz. vyhláška  č.107/2005 Sb.,příloha č.2.

Např.:

 

 

   Bude-li Vašemu dítěti příští rok 15.8. sedm let = celý tento školní rok bude zařazen do kategorie 7-10 let, přičemž tomu odpovídá velikost porce a cena oběda.

Strava bude dítěti poskytnuta na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky ke stravování.