Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.


Činnost ŠPP na naší škole zajišťuje:

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Kateřina Šimíčková                      
simickovakaterina@seznam.cz

tel. 778424030
Konzultace – PO   14:00 – 16:00 hod.
                    - po domluvě

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Radoslav Hanel 

Konzultace po domluvě

581795290

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Dagmar Smolíková                           
Konzultace možné v ÚT a ve ST (od 11:30 - 13:00)

581795290Poradenské služby jsou zaměřené na
• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
• prevenci školní neúspěšnosti,
• podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
• podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
• průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
• včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
• metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
• spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Právní podpora
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


S čím se můžete na nás obrátit
žáci
1. neshody a konflikty se spolužáky, případně se sourozenci a rodiči
2. neúspěch ve vzdělávání, špatný prospěch
3. stali jste se svědky násilí a ubližování jiným spolužákům nebo máte pocit, že se něco takového děje
4. něco vás trápí a potřebujete si o tom popovídat


rodiče, zákonní zástupci
1. vaše dítě je nešťastné, smutné, nebo jinak výrazně změnilo své chování
2. chcete se poradit ohledně jeho výchovy a postupu při řešení výchovných problémů
3. vaše rodina prochází složitou situací, která by mohla mít negativní vliv na vaše dítě

Předmět speciálně pedagogické péče

Směrnice ŠPP

Více...